ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาล […]

824 total views, 10 views today

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ม.นเรศวร จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th LIMAC ภายใต้หัวข้อ “Logistic in a Disruptive Era”

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ม.นเรศวร จัดประชุมวิช […]

81 total views, no views today

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ผลการกลั่นกรองให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

    ดาวน์โหลดเอกสาร 440 total views, no […]

440 total views, no views today

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง ผลการกลั่นกรองให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

    ดาวน์โหลดเอกสาร 402 total views, 1&n […]

402 total views, 1 views today

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ผลการกลั่นกรองให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ดาวน์โหลดเอกสาร 554 total views, no views t […]

554 total views, no views today

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เรื่อง ผลการกลั่นกรองให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

    ดาวน์โหลดเอกสาร 398 total views, no […]

398 total views, no views today